Genel Bilgi/General Info

Erasmus+ Staj hareketliliği

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin aşağıda belirtilen program ülkelerinde yer alan bir işletmede staj yapmasıdır.
 
 
Program Ülkeleri
I. Grup II. Grup III. grup

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya
 
“Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.
 
Faaliyet süresi
 
Her bir öğrenim kademesi (lisans, yükseklisans, doktora) için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 
Staj yapılabilecek kurumlar
 
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir.
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:
- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

 

Başvuru Koşulları

Öğrencinin YTÜ bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) tam zamanlı kayıtlı öğrenci olması,   (Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz)
Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
İkinci (yükseklisans) ve üçüncü (doktora) kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
Yabancı dil yeterlilik sınavından minimum 50 puan almış olması veya her yıl açıklanan başvuru kılavuzunda geçerliliği belirtilen yabancı dil sınavlarından muadil bir puana sahip olması, 
Staj hareketliliği için, öğrencinin seçilmeden önce staj yapacağı işletmeden minimum koşulları sağlayan Kabul Mektubu almış olması,
Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

 

Başvuru Tarihleri

Her akademik yıl başında bir sonraki akademik yıl başvuruları YTÜ ana web sayfası ile Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ilan edilerek alınmaktadır. 

Detaylar için Süreç Takvimi ni inceleyiniz. 

 

Başvuru Şekli

Her akademik yıl belirtilen tarihlerde online olarak alınmaktadır. 

Detaylar için Başvuru sekmesini inceleyiniz.

 

Yabancı dil yeterlik

Her akademik yıl, ilgili faaliyet dönemi için yazılı yabancı dil yeterlik sınavı yapılmaktadır. Faaliyetten yararlanabilmek için bu sınavdan minimum 50 puan alınmış olması veya Başvuru Kılavuzunda belirtilen geçerliliği kabul edilen sınavlardan denkliği belirtilen skorların alınmış olması gerekmektedir. 

 

Başvuru Değerlendirme

Akademik başarı düzeyi: %50 (100'lük sistem)
Dil seviyesi: %50 (100'lük sistem)
Şehit ve gazi çocuklarına (belgelendirmek koşulu ile): +15 puan
Özel ihtiyaç sahibi öğrencilere (belgelendirmek koşulu ile): +10 puan
Daha önce aynı öğrenim kademesinde yararlanılan her faaliyet için  (hibeli veya hibesiz): -10
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10
Daha önce faaliyet gerçekleştirmek üzere seçildiği halde tanınan süre içinde feragatını Erasmus+ Program birimine tebliğ etmeyen öğrenciler: -10 

 

Yukarıda belirtilen kriterlere göre tüm geçerli başvurular değerlendirilir ve her bölüm kendi içinde başarı puanına göre sıralanır.  

 

Hibe Miktarları

 

Yükseköğretim kurumuna ilgili yıl ve ilgili faaliyet için tahsis edilen hibe, değerlendirme kriterlerine göre en yüksek puana dahip öğrenciden başlayarak tasnif edilir. 

Ülkelere göre hibe miktarları aşağıdaki gibidir:

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400